Vi på SAMS arbetar för människorättsbaserad krishantering

| Uppdaterad
Marica Nordman
JURISTEN HAR ORDET

Fokus på lösningar

Vi är två jurister på SAMS som arbetar med att öka delaktighet och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa i Svenskfinland. När covid-19 bröt ut ordentligt tidigare i år ändrades också vår arbetsbild hastigt.

Vi fick direkt ta itu med många nya utmaningar och initierande diskussioner inom olika forum för påverkansarbete och bidrog till olika lösningar. I kristider är det viktigt att hela tiden följa med utvecklingen och att snabbt reagera på fel och framhålla att vikten av att krishanteringen måste grunda sig på mänskliga rättigheter.

Vi fick många utlåtandeförfrågningar som specifikt gällde krissituationen och eftervården av den. Inom vår rådgivningsverksamhet började det naturligtvis, utöver vanliga frågor, komma in frågor i anknytning till den nya situationen.

Exempel på utmaningar

Till en början kan konstateras att undantags­tillståndet belastade, och fortfarande belastar många personer och familjer. Viktigt är att funktions­hinderservicens nivå inte försvagas och krisens eftervård planeras och förverkligas på ett sätt där allas mänskliga rättigheter respekteras.

Först och främst sträckte sig frågorna väldigt brett till alla olika livsområden och situationer. Många frågor gällde utbildning, dels hur grundutbildningen skulle ordnas för barn med specialbehov och även hur utbildning på andra stadiet skulle förverkligas. Också sysselsättningsfrågor aktualiserades och frågor kring inkomst och försörjning.

O andra sidan handlade många frågor om hur man skulle få sin vardag att fungera möjligast smidigt trots undantagssituationen. Till exempel kunde frågorna gälla hur föräldrar till barn med funktionsnedsättning skulle få ihop arbetslivet och barnens distansundervisning eller då dag­verksamheten var på paus. Vi kunde i dessa situationer hjälpa till exempel med att söka om tilläggsstöd.

En annan sak som orsakade huvudbry var att FPA kategoriskt förbjöd all närrehabilitering och terapi utan att beakta individuella omständigheter. Detta trots att man även i kristider ska beakta de individuella omständigheterna samt åtgärdernas nödvändighet och proportionalitet.

Andra viktiga helheter av frågor var rättigheterna för de som bor i olika boenden. Bland annat handlade frågorna om besöksförbud i boenden, skyddsutrustning och värnande om egna personliga relationer. Frågor kring det egna eller anhörigas välmående och frågor kring social distansering och ensamhet var även de ofta förekommande orosmoment hos människor.

Mänskliga rättigheter i krissituationer

Grund – och människorättigheter finns till för oss alla. I krissituationer är det av ytterst stor vikt att alltid i möjligast stor mån respektera dessa rättigheter. En krissituation är absolut inte en orsak att se förbi eller strunta i mänskliga rättigheter. En sådan åtgärd måste alltid vara nödvändig och i enlighet med lagen. Det innebär att man alltid ska välja den åtgärd som i möjligast lite begränsar förverkligandet av de mänskliga rättigheterna.

Juristerna på SAMS fortsätter med att ta itu med de här nya utmaningarna med ett lösningsinriktat arbetstag och med de mänskliga rättigheterna som grund för vårt arbete.

Marica Nordman
Juridiskt ombud
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder

SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page