Covid-19 påverkar även föreningsvärlden

| Uppdaterad
Illustrationsbild på tidningen SOS Aktuellt
LEDAREN

Föreningsverksamheten har inte undgått följder av coronapandemin. Snarare kan man konstatera att inom föreningsvärlden är förändringarna delvis ännu mer framträdande. Föreningarna har varit tvungna att inhibera verksamhet och flytta årsmöten, evenemang och resor till en senare tidpunkt på grund av att en stor del av medlemmarna hör till en eller flera riskgrupper.

På förbunden har arbetet förändrats, även om det inte har minskat. Kurser och seminarier är flyttade till hösten. Vårmöten flyttas till en tidpunkt då det är tryggt att hålla möten igen.

Oberoende hur lång pandemin blir, kommer den att ha konsekvenser som sträcker sig flera år framåt. En konkret åtgärd som Veikkaus gjort, nämligen att stänga spelautomaterna, kommer att påverka finansieringen för organisationer under nästa år. Den 20 april anmälde Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), som delar ut Veikkausintäkter till social- och hälsoorganisationer, att ansökningsrundan för nya projektunderstöd för nästa år inte kommer att öppnas. I samma infobrev nämndes även att de utdelbara medlen för nuvarande verksamhet kan sjunka betydligt för år 2021. I behandlingen av understödsansökningarna för år 2021 kommer STEA att sätta större vikt än tidigare på verksamhetens målsättningar, förväntade resultat och kostnadseffektivitet.

Men det som STEA bör beakta är att den svenskspråkiga befolkningen är utspridd på ett stort område och densiteten av olika målgrupper är därför lägre än för motsvarande finska målgrupper. Det krävs alltså i förhållande mera resurser för att nå och stöda de svenska målgrupperna än de finska. Det här gäller i synnerhet målgrupper där majoriteten är i hög ålder och det finns en ovana att använda sig av digitala kommunikationsformer.

Inom FSS sköts kontakten med medlemmarna nu per telefon och målsättningen är att vara i kontakt med så många medlemmar som möjligt för att höra hur medlemmarna mår och om FSS kan stå till tjänst med någonting under pandemin. Nu är det viktigt att alla, inte bara föreningar, lyfter luren och ringer personer som kanske sitter ensamma hemma och inte kan utnyttja digitala plattformar. FSS arbetar, likt andra funktionshinderorganisationer, med att hitta alternativa sätt att ordna verksamhet och erbjuda kamratstöd och hjälp till medlemmarna i dessa utmanande tider.

Det är även viktigt att regeringen kompenserar eventuellt bortfall av understöd som sker till en följd av pandemin med andra medel. Social- och hälsoorganisationernas förebyggande arbete är den bästa långsiktiga investeringen regeringen kan göra. Utan detta förebyggande arbete ökar belastningen på vår social- och hälsovård till en outhärdlig nivå.

Matthias Jakobsson, Verksamhetsledare Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Matthias Jakobsson 
Verksamhetsledare
Förbundet Finlands Svenska Synskadade/FSS

SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page