Hur har personer med funktionsnedsättning det på Åland – egentligen?

| Uppdaterad
Förbundets personal ser fram emot att snart få veta hur personer med funktionsnedsättning upplever sin situation på Åland. Från vänster Emilia Liesmäki, Susanne Broman, högskolepraktikant Emma Othman från Åbo Akademi och Gunilla G Nordlund.
RAPPORT

Ny rapport: Personer med funktionsnedsättning om livet på Åland.

Just nu är vi inne i en både spännande och viktig fas av vårt påverkansarbete! Förbundet har under våren arbetat intensivt med vår del i den finländska parallellrapporten som ska skickas till FN-kommittén i slutet av detta år.

Arbetet handlar om att presentera hur situationen ser ut i Finland, inklusive Åland, när det gäller situationen för personer med funktionsnedsättning enligt dem själva. Ordet parallellrapport används eftersom det handlar om en rapport som görs som komplement till den officiella rapport som staten har lämnat in.

För att samla in aktuell information om hur personer med funktionsnedsättning upplever sin situation på Åland har Ålands handikappförbund under tiden mitten av maj till mitten av juni publicerat ett frågeformulär riktat till personer med funktionsnedsättning på Åland. Vi vill vaska fram de åländska särdragen. I ett större sammanhang handlar det om att vi vill skapa oss en uppfattning om hur de rättigheter som fastställs i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (funktionsrättskonventionen) uppfylls på Åland. Förbundet fick in drygt 200 svar på frågeformuläret och det är vi väldigt glada för. Ett varmt tack till alla som har svarat!

Förutom att bidra med information till parallellrapporten kommer vi att använda den insamlade informationen i vårt arbete med att förbättra livssituationen och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Nu kommer vi, tacksamt, att ha rykande färsk information att hänvisa till när vi för fram förslag och önskemål till exempelvis politiker. Vi får hjälp av praktikant Emma Othman med att sammanställa svaren från frågeformuläret. Emma kommer att presentera svaren både i en skriftlig rapport och personligen vid ett frukostseminarium den 16 september på Ålands Sjöfartsmuseum – förutsatt att coronaläget medger det. Presentationen direktsänds även på www.handicampen.ax och möjlighet finns att interagera via nätet. Se närmare information och anmälan på www.handicampen.ax

Susanne Broman,
verksamhetsledare,
Ålands handikappförbund

SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page